Make your own free website on Tripod.com

Ликовни бои

Спектар
Видови бои
Основни бои
Второстепени бои
Меѓубои
Топли-студени
Црвена боја
Сина боја

Вовед во ликовни бои

Небото, планините, полињата реките, дрвјата, цвеќињата, животните, птиците, облаците, залезите, создавале раскош на  бои покрај кои живеел човекот.

Изработено од: Сунчица Цветанова, Анкица Николова