Make your own free website on Tripod.com

Ликовни бои

Спектар
Видови бои
Основни бои
Второстепени бои
Меѓубои
Топли-студени
Црвена боја
Сина боја

Изработено од:

  • Сунчица Цветанова - индекс број: 14074 - suncica_cvetanova@yahoo.com
  • Анкица Николова - индекс број: 14048 - ankica_nikolova@yahoo.com

Изработено од: Сунчица Цветанова, Анкица Николова