Make your own free website on Tripod.com

Ликовни бои

Спектар
Видови бои
Основни бои
Второстепени бои
Меѓубои
Топли-студени
Црвена боја
Сина боја

Видови бои

Боите ги делиме на :

  • основни,
  • второстепени,
  • меѓубои и
  • третостепени.

Изработено од: Сунчица Цветанова, Анкица Николова